Adres siedziby - Wrocław "Robot-Serwis" spółka jawna
Hurtownia części zamiennych sprzętu chłodniczego i AGD
ul. T. Parnickiego 2-4, 51-116 Wrocław
godziny otwarcia: pn - pt, 8:00 - 16:00
Duża mapa

Dane kontaktowe - siedziba
Telefony do centrali
formularz rejestracyjny
email
Zapytania techniczne dotyczące AGD
Dawid Szczepuła
formularz zapytania technicznego
Dział AGD
tel. komórkowy
email
Dawid Szczepuła
Joanna Plizga
Andrzej Ślęczek
- kierownik działu
Dział chłodniczy i klimatyzacji
tel. komórkowy
email
Jacek Szuberski
Grzegorz Zysiek
- kierownik działu
Dział autoklimatyzacji
Krzysztof Lis
Adam Kobel
Dział obsługi internetowej i katalogów
prośba o wznowienie dostępu
pytania i uwagi związane z działaniem strony WWW
Księgowość
Dariusz Korzonek
Magazyn
kierownik
Dział reklamacji
Krzysztof Wodziński

Adres filii - Zielona Góra "Robot-Serwis" spółka jawna
Hurtownia Części Zamiennych Sprzętu Chłodniczego i AGD
ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra

Duża mapa

Dane kontaktowe - filia
Telefony
email
Dział AGD
Sebastian Heryan
 • wewn. 104
Marek Frąckiewicz
 • wewn. 103
Dział chłodniczy i klimatyzacji
Daniel Suchobieski
- kierownik filii
 • wewn. 101
Dział autoklimatyzacji
Radosław Suchobieski
 • wewn. 102
Biuro/płatności
Jadwiga Turkowiak
 • wewn. 105
Dział reklamacji
Radosław Suchobieski
 • wewn. 102

Właściciele
Dariusz Majorkowski
Bogdan Gołda

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy. iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "Robot-Serwis" spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, T. Parnickiego 2-4 (tel.: +48 71 352 56 93, mail: robotserwis@robotserwis.pl), nr KRS 0000005634 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na:
  1. korzystanie przez Państwa z naszych usług/nabycie naszych produktów. tj w celu zawarcia i wykonania umowy. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np.:
   1. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
   2. udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem;
   przez okres realizacji obowiązków (np. wystawienia faktury, rachunku) oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np, przepisy podatkowe);
  3. uzasadniony prawny interes. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy;
 3. Mogą Państwo udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym:
   1. dostawcom usług IT w zakresie software;
   2. producentom oprogramowania IT;
   3. podmiotem zapewniającym obsługę serwisowa oprogramowania;
   4. podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;
   5. podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;
   6. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
  2. innym administratorom:
   1. podmiotem prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
   2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) — w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
   3. podmiotom nabywającym wierzytelności — w razie nieopłacenia przez Państwa rachunków/faktur w terminie;
   4. podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Państwa rzecz wybranej usługi/rok od daty upływu okresu rękojmi albo rozpoznania roszczenia. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych — wtedy podany adres e—mail/telefon przechowywany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 7. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; a także
  3. prawo do przenoszenia danych.
 8. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane a do celów marketingu bezpośredniego.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Państwa rzecz wybranej usługi.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

© 2013 - 2024 Robot Serwis