Adres siedziby - Wrocław "Robot-Serwis" spółka jawna
Hurtownia części zamiennych sprzętu chłodniczego i AGD
ul. T. Parnickiego 2-4, 51-116 Wrocław
godziny otwarcia: pn - pt, 8:00 - 16:00
Duża mapa

Dane kontaktowe - siedziba
Telefony do centrali
formularz rejestracyjny
email
Faks działu sprzedaży
Zapytania techniczne dotyczące AGD
Dawid Szczepuła
Zygmunt Rozmarynowski
formularz zapytania technicznego
Dział AGD
tel. komórkowy
email
Dawid Szczepuła
Joanna Plizga
Andrzej Ślęczek
- kierownik działu
Dział chłodniczy i klimatyzacji
tel. komórkowy
email
Jacek Szuberski
Grzegorz Zysiek
- kierownik działu
Dział autoklimatyzacji
Krzysztof Lis
Adam Kobel
Dział obsługi internetowej i katalogów
Zygmunt Rozmarynowski
prośba o wznowienie dostępu
pytania i uwagi związane z działaniem strony WWW
Księgowość
Dariusz Korzonek
Magazyn
kierownik
Dział reklamacji
Krzysztof Wodziński

Adres filii - Zielona Góra "Robot-Serwis" spółka jawna
Hurtownia Części Zamiennych Sprzętu Chłodniczego i AGD
ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra

Duża mapa

Dane kontaktowe - filia
Telefony
email
Dział AGD
Sebastian Heryan
 • wewn. 104
Marek Frąckiewicz
 • wewn. 103
Dział chłodniczy i klimatyzacji
Daniel Suchobieski
- kierownik filii
 • wewn. 101
Dział autoklimatyzacji
Radosław Suchobieski
 • wewn. 102
Biuro/płatności
Jadwiga Turkowiak
 • wewn. 105
Dział reklamacji
Radosław Suchobieski
 • wewn. 102

Właściciele
Dariusz Majorkowski
Bogdan Gołda

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy. iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "Robot-Serwis" spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, T. Parnickiego 2-4 (tel.: +48 71 352 56 93, mail: robotserwis@robotserwis.pl), nr KRS 0000005634 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na:
  1. korzystanie przez Państwa z naszych usług/nabycie naszych produktów. tj w celu zawarcia i wykonania umowy. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np.:
   1. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
   2. udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem;
   przez okres realizacji obowiązków (np. wystawienia faktury, rachunku) oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np, przepisy podatkowe);
  3. uzasadniony prawny interes. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy;
 3. Mogą Państwo udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym:
   1. dostawcom usług IT w zakresie software;
   2. producentom oprogramowania IT;
   3. podmiotem zapewniającym obsługę serwisowa oprogramowania;
   4. podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;
   5. podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;
   6. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
  2. innym administratorom:
   1. podmiotem prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
   2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) — w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
   3. podmiotom nabywającym wierzytelności — w razie nieopłacenia przez Państwa rachunków/faktur w terminie;
   4. podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Państwa rzecz wybranej usługi/rok od daty upływu okresu rękojmi albo rozpoznania roszczenia. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych — wtedy podany adres e—mail/telefon przechowywany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 7. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; a także
  3. prawo do przenoszenia danych.
 8. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane a do celów marketingu bezpośredniego.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Państwa rzecz wybranej usługi.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

© 2013 - 2021 Robot Serwis